الشین ایعیش بالدنیه      والخیار

ویجیک القدر لاراده      والخیار

طرشی بعد ما آکل         والخیار

هذن اثنینهن عمن          علیه    

    

تنام الناس وتهود           ونادیچ

وحشم ما تسمعینی         ونادیچ

غنم ببیوتها الوادم          ونادیچ

یروح و مادریتی ابیا      نویه

____________________________

 

بعد ما کض قلم بیدی      ولاخیط

ولا الظم حبل ببره         ولاخیط

ابثوبی ما بگت دگمه       ولاخیط

تفتگ من ثگل ظیم          العلیه

 

الدهر وکت یبعدنی          ولاماش

ودوه مانفع علتی             ولاماش

احلف تتن ما اشرب          ولاماش

ابد مادام توجد نفس           بیه      

 

ارید اشرد من الخدمه وشرها

گمت اغسل اهدومی بیدی وشرها

یا هل ناس المن احچی قضیتی وشرها

تالی الوکت امصندح والکرد تضحک علیه 

 

 

___________________________

+ نوشته شده در  شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۶ساعت ۱۴:۵۶ بعد از ظهر  توسط حسین  |