دمعتی اشمرد انشفنهه تبی اتسیل

اوعلیه ایام هجرانک تبی اتسیل

اذا انته عله حالی تبی اتسیل

الشماته والوکت طبگو سویه

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

دم تجری دمع عنی شملهه

الالم والشیب یا صاحب شملهه

احباب الما تمل منی شملهه

انکرونی اوبعد ما نشدو علیه

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

شربت اول جیگاره او حودت روحی

شربت الثانیه او طابن اجروحی

شربت الثالثه او ما طلع دخان

اثاریهه الجیگاره تشرب ابروحی

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

لفه مکتوب شوشنی من اهلای

قرته او صب دمع عنی من اهلای

یا دنیه انتی فردتینی من اهلای

اعزاز اوبعد هیهات شوفتهم الیه

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

عاشگ اوعشیگ ابعید عنای

اوعلی حته ابلذیذ النوم عنای

الو طارش یصح ویروح عنای

یشوفه اویخبره اشما صاربیه

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت ۱۰:۴۸ قبل از ظهر  توسط حسین  |